Vrácení DPH - kdo může počítat s vrácením DPH

Každý podnikatel nebo veřejná organizace, která prodává nebo vyváží zboží, má zájem o vrácení DPH z rozpočtu. Pokud je výše zaplacené DPH vyšší než prodej zboží, stát se zavazuje vrátit rozdíl z rozpočtu. Uvažujme krok za krokem všechny kroky, které je třeba vzít v úvahu při návratu dohodnuté částky.

Pravidla pro vrácení DPH podle právních předpisů Ruské federace

Celý postup vrácení DPH je popsán v článku 176 daňového řádu Ruské federace. Stojí však za to vědět, že to lze očekávat až na konci zdaňovacího období, kdy výsledky již byly shrnuty a je vidět, že výše odpočtů překročila výši daně. Hlavní je, že výpočty byly prováděny na operacích uznaných daňovou službou. Je to rozdíl získaný v důsledku výpočtů, které by měl stát uhradit. Náhrady mohou být provedeny přímo a mohou (pokud je to žádoucí) platit za budoucí DPH.

Příjem finančních prostředků se provádí po dobu 90 dnů na konci zdaňovacího období. Převod je prováděn nezávisle FTS, protože pokud má podnikatel nebo organizace dluhy před státem ve formě pokut, nedoplatků nebo daňových sankcí, pak tyto prostředky nebudou společnosti poskytnuty, ale splatí současné dluhy. Pokud neexistuje žádný dluh a náhrada není provedena, musí poplatník podat odpovídající žádost. Poté se FTS zavazuje zvážit žádost o platbu, kladné rozhodnutí je zasláno do pokladny a ten se zavazuje vrátit uvedené prostředky do 14 dnů.

Stojí za to zvážit, že FTS po obdržení petice může umožnit úplné vrácení nárokované částky, částečné vrácení částky, která byla uvedena, nebo může zcela odmítnout vrátit peníze.

Důležité informace

Pokud se v obecné rovině jedná o postup DPH, úhrada z rozpočtu vypadá jednoduše, pak se ve skutečnosti skládá z několika etap a je poměrně komplikovaná. Stojí za zmínku, že bezohlední daňoví poplatníci nemohou počítat s rychlou náhradou, protože FTS důkladně zkontroluje všechny příjmy dříve.

Prvním krokem je podání daňového přiznání daňovému úřadu. Tento doklad by měl být potvrzením, že podnikatel zaplatil částku převyšující částku akumulované daně.

Druhá etapa je zkontrolována. Po obdržení deklarace provedou zástupci daňové služby kontrolu kamerou, aby zjistili potvrzení nebo naopak odmítli vrátit uvedenou částku. Výsledkem ověření je akt, který uvádí seznam všech zjištěných porušení (pokud existuje) a na základě těchto údajů je vydáno kladné rozhodnutí nebo odmítnutí. Daňový orgán musí rozhodnutí oznámit daňovému úřadu písemně do 10 dnů ode dne rozhodnutí.

V případě, že zjištěné porušení podle podnikatele není doloženo, lze se proti nim odvolat podáním seznamu námitek daňovému úřadu písemně, nejčastěji však nemá vliv na konečné rozhodnutí. Je-li po všech manipulacích přijato odmítnutí vrácení DPH, může se poplatník proti tomuto rozhodnutí odvolat u soudu.

Program vrácení DPH zahrnuje zvážení sporných případů na rozhodčím soudu, ale v tomto případě se musí daňový poplatník stát vítězem v počátečním posouzení případu a odvolání. Pokud hovoříme o FTS, má právo podat kasační opravný prostředek nebo se odvolat k orgánu dohledu k odvolání. V případě, že soudní řízení vedlo k přijetí kladného rozhodnutí pro daňového poplatníka, má právo požadovat vrácení určité částky DPH na základě výkonného dopisu. Kromě toho požadovat, aby daňová služba platit účty u soudu, které zahrnují platbu státních poplatků a práci advokáta. Daňový poplatník má také možnost vrátit úroky z částky, která byla vrácena se zpožděním. V případě kladného rozhodnutí soudu jsou účtovány po uplynutí 12 dnů od ukončení auditu.

Jak můžeme zvýšit pravděpodobnost vrácení DPH?

Samozřejmě, že daňové úřady neprodleně vrátí peníze, takže pokud je daňový poplatník jistý, že peníze přeplatil do rozpočtu, stojí za to se osobně postarat o vrácení peněz. Chcete-li podpořit své podnikání, stojí za to shromáždit balíček dokumentů, které označují přeplatek a ujistěte se, že jsou vyhotoveny v souladu s právními předpisy. Zvláště se doporučuje věnovat pozornost tomuto bodu podnikatelům, kteří prodávají zboží nebo poskytují služby veřejnosti, popsané v čl. 164 odst. 1 daňového zákoníku Ruské federace.

Postup podávání žádostí pro významné daňové poplatníky

Pokud po dobu tří let zaplatí organizace nebo podnikatel 10 miliard rublů na daních státní pokladně nebo více, je považován za hlavního daňového poplatníka. Spolu s prohlášením poskytují bankovní záruky DPH. Existuje zvláštní deklarativní postup pro vrácení přeplatku. Režim úhrady je zaměřen na možnost obdržení přeplatku před koncem kontroly. K tomu je třeba do 5 dnů od podání daňového přiznání zaslat žádost o uplatnění deklarativního postupu pro vrácení DPH. To znamená, že podnikatel nebo organizace je povinna vrátit peníze do rozpočtu, pokud je výše skutečného příjmu vyšší než stanovená DPH. Rovněž se zavazuje vrátit veškeré prostředky přijaté v případě úplného nebo částečného odmítnutí vrátit DPH.

Tento režim práce umožňuje daňovému poplatníkovi rychle získat uvedenou částku, která je uvedena v prohlášení, aniž by byla vázána na načasování inspekce a obdržení aktu s jeho výsledky. Na konci zkoušky bude proveden úplný výpočet. Daňový poplatník musí žádost o vrácení daně splnit do 5 dnů ode dne doručení oznámení. V případě neplnění nebo vrácení neúplné částky nabude účinnosti bankovní záruka a stát vyžaduje úhradu dluhu již od finanční instituce.

Jaký trest čeká podvodníky

Každý podnikatel podávající daňové přiznání musí mít na paměti, že při inspekci bude mít FTS přístup ke všem finančním dokladům daňového poplatníka, které mohou potvrdit zákonnost úhrady částky uvedené v prohlášení. Stále se však musíte připravit na to, že tím, že bude požadovat vrácení DPH za období šetření, bude to mít za následek úplnou kontrolu veškeré finanční dokumentace a pokud to nebude v pořádku, je lepší tuto myšlenku okamžitě upustit, aby nevznikaly dodatečné daňové kontroly. Mohou být zaměřeny na kontrolu všech činností společnosti a ne pouze na DPH.

Daňová služba je oprávněna provádět tyto přísné kontroly kvůli velkému počtu podvodníků, kteří se chtějí obohatit na úkor státu. Proto mějte na paměti, že pokud daňový úřad při kontrole zjistí sebemenší možnost odmítnutí vrátit DPH, bude to určitě používat. Dostupnost soudního řízení o těchto otázkách pro většinu podnikatelů je tedy samozřejmostí.

Dnes existuje mnoho společností, které poskytují služby speciálně v otázce vrácení DPH. Jsou ty, které jsou přijaty k návratu "dluhu" státu, a to i v beznadějných situacích, které by se zdály. Většina z těchto společností má podvodníky, kteří mohou jen přidávat problémy. A všechny jejich "win-win systémy vrácení DPH" mohou vést k kriminalizaci hlavy společnosti za podvody. Je-li částka uvedená na návratu od čtvrtiny do milionu rublů, pak je takový finanční zločin vážnou záležitostí a soud, když jsou zkoumány, praktikuje, aby se věnovaly skutečným trestům (až 10 let vězení). Proto, abyste se nedostali do rukou podvodníků, seznamte se se všemi nuancemi tohoto problému a přečtěte si literaturu o DPH pro figuríny, abyste pochopili, kde začít a jak se dostat kolem všech druhů nástrah.

Doporučení následovat

Shrnutím všech výše uvedených informací tedy můžete formulovat pět doporučení, která pomohou daňovému poplatníkovi v procesu návratu. Hlavní je naučit se, že vrácení daně z přidané hodnoty není hra pro hry, ale více než 80% všech soudních sporů, které se v této věci v současné době zvažují, vyhrává daňový poplatník. Co je třeba hledat, aby se při vrácení daně z přidané hodnoty nepřitahovaly problémy?

  1. Před podáním žádosti u daňového úřadu stojí za to provést nezávislou interní revizi dokumentace účetního výkaznictví, která s touto problematikou souvisí. Vzhledem k tomu, hluboká kontrola s daní zaručena!

  2. Zkontrolujte správnost všech faktur. Je-li při kontrole dokladů zjištěna nepřesnost nebo dokonce automatická skluze, má daňový úřad právo odmítnout vrácení daně uvedené v tomto dokumentu. Adresa vyznačená na účtech musí odpovídat právní adrese společnosti, kterou budou daňové úřady požadovat při kontrole. Čísla na fakturách a platebních dokladech, název organizací odpovědných za zasílání zboží atd. By měly být stejné.

  3. Doporučuje se vést evidenci DPH zvlášť u výrobků, které jsou zdaněny, které nejsou zdaněny a zdaněny ve výši 0%. To je důležité, protože vrácení daně přímo souvisí s činností, jejími typy a přínosy. Pokud se daňový účet provádí v obecném toku, pak bude velmi obtížné počítat s návratností samostatné částky a selhání v této věci je více než zaručeno.

  4. V případě, že je poplatník přesvědčen o svých schopnostech a řízení se dostalo k soudu, stojí za to zvážit skutečnost, že na částce náhrady se vztahuje časově rozlišený úrok, který se uplatňuje od prvního dne prodlení. Procento se rovná sazbě refinancování.

  5. Velký počet daňových zamítnutí je založen na skutečnosti, že protistrana poplatníka se nestarala o její včasný převod do rozpočtu. Tento problém vzniká pro protistrany, které jsou o krok od bankrotu nebo jednorázové osoby. Daňová služba se tak snaží vyvinout smysl pro povinnost od daňového poplatníka a kontrolovat jeho protistranu. Soud přistoupí k soudu, aby zjistil úmyslné daňové úniky nebo zjištění důkazů potvrzujících, že se daňový poplatník stal obětí podvodníků.

  6. Refundace DPH jednotlivcům je možná pouze v případě nákupu potravin v zahraničí na daňovém základě při návratu do Ruska. Na hranicích se nacházejí speciální domy, kde můžete vrátit částku daně z poskytnutých šeků. Auta s občany Ruské federace jedou do domu s nakoupeným zbožím, kde je daňový úředník povinen se ujistit o jeho skutečné dostupnosti v souladu s předloženými kontrolami. Pokud se vše sblíží, je na místě vráceno 10% hodnoty zboží. Existuje pouze jedna podmínka, zboží musí být zakoupeno v obchodech, které fungují na bezcelním systému. V ostatních případech se jednotlivci mohou spolehnout na vrácení DPH (i částečné).

Nezapomeňte, že daňový úřad může také požádat o trestní řízení za podvod na základě auditu finanční dokumentace firmy nebo podniku. Nečestný manažer odpoví zákonem, uplatní nároky vůči státu a bezdůvodně požaduje vrácení DPH. Proto, aby nedošlo k uvěznění, podejte žádost teprve poté, co na právním základě a nikoli na základě uměle vytvořené situace a podvodu.

Loading...